Skip to main content

Gweledigaeth

Ein nod yw i ysbrydoli ac i herio’r plentyn i ddatblygu fel unigolyn cyflawn trwy ystod o brofiadau eang a chyfoethog er mwyn cyrraedd ei lawn potensial mewn awyrgylch cartrefol Cymreig.

Our aim is to challenge and enspire every child to develop as an individual to reach their full potential by providing a wide range of experiences within a stimulating Welsh environment.

Amcanion yr Ysgol

Rydym yn ymdrechu i greu awyrgylch hapus, dymunol, diogel ac ysgogol yn Ysgol Gymraeg Rhosafan lle mae pob disgybl yn cael eu hannog i wneud y gorau o’u doniau ac i ddatblygu fel unigolion meddylgar.

Mae ystod o brofiadau eang yn cael eu darparu gan yr ysgol er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu sgiliau i fod yn unigolion cyfrifol ac yn ddinasyddion byd eang.
Ein nod yw datblygu a meithrin sgiliau dwyieithog rhugl a fydd yn galluogi pob disgybl i gyfathrebu yn hyderus a naturiol trwy’r Gymraeg. Y nod yw magu cariad at yr iaith a’r ymdeimlad o berthyn i’r genedl.

Aims of the School
We strive to promote a happy, safe and stimulating environment where every pupil is encouraged to develop their talents and to become thoughtful individuals.

The school provides a variety of opportunities that encourage all pupils to become responsible individuals and prepares them to become future world wide citizens.

Our aim is to promote and develop bi-lingual skills that encourages all pupils to communicate confidently and naturally through the medium of Welsh. Our aim is to nuture a love for the Welsh language and a sesnse of belonging to our culture and Nation.