Skip to main content

Diogelu / Safeguarding

Diogelu

Mae YGG Rhosafan yn cydnabod yn llwyr y cyfraniad mae’n ei wneud i amddiffyn plant.

Mae tair prif elfen i’n polisi:

  • atal drwy’r gefnogaeth addysgu a bugeiliol a gynigir i ddisgyblion
  • gweithdrefnau ar gyfer nodi ac adrodd am achosion, neu achosion posib o gam-drin. Oherwydd ein cysywllt o ddydd i ddydd â phlant, mae staff yr ysgol mewn sefyllfa ddelfrydol i weld arwyddion allanol o gam-drin
  • rhoi cefnogaeth i ddisgyblion sydd efallai wedi’u cam-drin yn y gorffennol.

Person Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mrs Julia Griffiths

Dirprwy Berson Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mrs Nerys Lewis

Mae ein polisi yn berthnasol i holl staff, llywodraethwyr a gwirfoddolwyr yr ysgol.

Bydd ein hysgol yn adolygu’r polisi’n flynyddol ac rydym yn ymrwymedig i ddilyn unrhyw arweiniad newydd a dderbynnir gan ERW.

Safeguarding

YGG Rhosafan fully recognises the contribution it makes to child protection.

There are three main elements to our policy:

  • prevention through the teaching and pastoral support offered to pupils
  • procedures for identifying and reporting cases, or suspected cases, of abuse. Because of our day to day contact with children school staff are well placed to observe the outward signs of abuse,
  • support to pupils who may have been abused.

Designated Child Protection Officer is: Mrs Julia Griffiths

Deputy Designated Child Protection Officer: Mrs Nerys Lewis

Our policy applies to all staff, governors and volunteers working in the school.

Our school will annually review the policy and is committed to following any new guidance received from ERW.

Diogelu-Gwybodaeth i rieni

Safeguarding-Information for parents

Trefniadau Diogewlch – Saftey Guidelines

Safeguarding – Parents Booklet

NSPCC Online-safety-booklet

NSPCC Schools-Council

NSPCC Share-Aware-booklet

My Concern

Gwybodaeth Diogelu ar gyfer ymwelwyr

Safeguarding information for Visitors