Skip to main content

Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth

“Ein Cymuned, ein dyfodol, law yn llaw”

Mae angen balchder yn ein cymuned i lwyddo ar gyfer y dyfodol, mae’r ddau yn mynd law yn llaw i barchu a gofalu am ein gilydd er mwyn creu dysgwyr cyflawn ac annibynnol.

Nodau ac Amcanion

 • I feithrin  siaradwyr  Cymraeg  hyderus (yn addysgol ac yn gymdeithasol)
 • I ddarparu amgylchedd hapus, diogel a symbylgar ar gyfer y dysgu;
 • I sicrhau bod pawb yn gweithio at alluogi pob plentyn i wneud cynnydd
 • I alluogi pob unigolyn i ddod yn hyderus ac yn annibynnol yn ei ddysgu;
 • I annog yr ymdeimlad o berthyn i gymuned ac o falchder yn eu gwaith a’u hymddygiad
 • I greu perthynas agored glòs sy’n cynnwys rhieni a’r gymuned;
 • I alluogi pob plentyn i ddatblygu ei hunaniaeth ddiwylliannol ei hun ac ar yr un pryd hyrwyddo ei ddealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a’u parchu;
 • I  hyrwyddo  ystyriaeth a pharch tuag eraill
 • I annog  rhuglder  yn y Gymraeg a’r Saesneg

Our Vision

“Our Community, our future, hand in hand”

You need to be proud of your community to succeed in the future, both go hand in hand in respecting and looking after each other to create an independent and complete learner.

Aims and Objectives

 • To develop confident Welsh speakers (both educational and social)
 • To provide a happy, safe and stimulating learning environment;
 • To ensure that everyone works towards enabling all pupils to achieve their full potential
 • To enable each individual to become a confident and independent learner;
 • To encourage the children to take pride in their community, work and behaviour
 • To develop and sustain a close and open atmosphere that includes parents, governors,  and the wider community;
 • To enable each child to develop his/her own cultural identity, whilst also promoting an understanding and respect for other cultures;
 • To promote respect and consideration towards everyone.
 • To enable all pupils to  be proficient in both Welsh and English;