Skip to main content

Presenoldeb

 

 

 

 

DEWCH I NI WEITHIO GYDA’N GILYDD I GYNNIG DYFODOL DISGLAIR I’N PLANT

Ein nod yn Rhosafan yw ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod yr holl blant sy’n mynychu’r ysgol yn cael yr addysg orau posib a’u bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu potensial llawn.
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob plentyn fynychu’r ysgol o leiaf 95% o’r amser!
Mae colli ysgol yn tanseilio cyfle eich plentyn i gyrraedd ei lawn botensial. Mae’n ffaith fod presenoldeb cyson yn cynyddu cyfleodd plant i lwyddo yn yr ysgol. Os nad yw plant yn mynychu’r ysgol y tebygrwydd yw nad ydynt yn dysgu!
Mae’n amlwg fod presenoldeb da yn sylfaen i ganlyniadau da. Mae mynychu’r ysgol yn rheolaidd yn gwbl hanfodol er mwyn i’r plant lwyddo yn y dyfodol.

Mae presenoldeb o bwys pan fo dyfodol eich plentyn yn y fantol. Os ydych yn cael trafferth gyda phresenoldeb eich plentyn, yna dewch i drafod. Rydym yma i’ch cefnogi.
Gyda’n gilydd gallwn sicrhau’r gorau i’ch plentyn!

 

LET’S WORK TOGETHER TO SECURE A BRIGHT FUTURE FOR OUR CHILDREN

We at Ysgol Gymraeg Rhosafan are fully committed to ensuring that every child attending the school receives the best possible education and is supported to achieve their full potential.
The Welsh Government expects all pupils to attend school at least 95% of the time!
Missing school jeopardises your child’s chances of fulfilling their potential as regular attendance improves the chances of children being successful at school. If children are not in school the likelihood is that they are not learning.
It is clear that good attendance contributes to good results. Regular school attendance is essential if our children are to have the best opportunity for future success in life.
School attendance matters when it’s your child’s future. If you have problems with attendance, please let us know. We are here to support you.
Together we can give your children the best possible chance of success!