Skip to main content

Pwyllgor Ysgol

Pwyllgor yr Ysgol / School Council

Mae Cynghorau Ysgol yn cael eu hethol fel grwpiau democrataidd o blant sy’n cynrychioli cyfoedion disgyblion i ddod yn bartneriaid yn eu haddysg eu hunain, gan wneud cyfraniad cadarnhaol i’r amgylchedd ac ethos.

Beth mae nhw’n ei gyflawni?

Maent yn: – gwella perfformiad academaidd

                 – lleihau bwlio a fandaliaeth

                 – lleihau gwaharddiadau ysgol

                 – gwella cysylltiadau athro-disgybl

School councils are democratically elected groups of children who represent their peers pupils to become partners in their own education, making a positive contribution to the environment and ethos.

What do they achieve?

School councils make a positive contribution to every aspect of the school community.

They: – improve academic performance

           – reduce bullying and vandalism

           – reduce school exclusions

           – improve teacher-pupil relations