Skip to main content

Ysgolion Iach

Ysgolion Iach

Mae Ysgolion Iach yn bwriadu darparu buddion go iawn, fel:

  • Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu ymddygiadau iach
  • Helpu i godi cyflawniad plant a phobl ifanc
  • Helpu i leihau anghydraddoldebau iechyd
  • Helpu i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol

Mae Rhosafan eisiau i bob plentyn a pherson ifanc fod yn iach a chyflawni yn yr ysgol ac mewn bywyd. Credwn hynny trwy ddarparu cyfleoedd yn yr ysgol i wella agweddau emosiynol a chorfforol ar iechyd. Yn y tymor hwy, bydd hyn yn arwain at well iechyd, llai o anghydraddoldebau iechyd, mwy o gynhwysiant cymdeithasol ac yn codi cyflawniad i bawb.

Diodydd Iach

Byrbrydau Iach

 

Healthy School

Healthy Schools is intended to deliver real benefits, such as:

  • Supporting children and young people in developing healthy behaviours
  • Helping to raise the achievement of children and young people
  • Helping to reduce health inequalities
  • Helping to promote social inclusion

Rhosafan wants all children and young people to be healthy and achieve at school and in life.  We believe that by providing opportunities at school for enhancing emotional and physical aspects of health.  In the longer term, this will lead to improved health, reduced health inequalities, increased social inclusion and raise achievement for all.

Healthy Drinks

Healthy Snacks